NAZIV PREDAVANJA

BR. AKREDITACIJE

VRSTA PREDAVANJA

BR. BODOVA

PREDAVAČI

Značaj uvođenja novih biomarkera akutnog oštećenja bubrega u rutinsku kliničku praksu D-1-202/19

PREDAVANJE

2

Prof.dr med sci Tatjana Cvetković
Lab.teh.  Gorana Stanković

Markeri anemije kod pacijenkinja sa ranim karcinom dojke D-1-203/19

PREDAVANJE

 2

Prim.dr med.nauka Lilika Zvezdanović
Lab.teh. Gorana Stanković

Preanalitička faza laboratorijskog rada - najčešći uzrok laboratorisjkih grešaka D-1-204/19

 PREDAVANJE

2

Dipl.far - spec med. biohemije Valentina Mandić
Lab.teh. Dalibor Vladušić

Upotreba POC laboratorijskog testiranja hemostaze na Klinici za kardiohirurgiju  KC Niš D-1-205/19

PREDAVANJE

 2

Spec.trans med Milan Lazarević
lab.teh. Gorana Stanković

Hemoliza kao kriterijum za odbacivanje krvi D-1-206/19

PREDAVANJE

 2

Spec.med bioh. Sandra Stošić
VSLT Svetlana Tozev

Dijagnostika monoklonskih gamapatija

D-1-207/19

 

PREDAVANJE

 

2

Dr Dušanka Marković
Lab.teh. Miroslava Stanojević

Laboratorijske analize u prevenciji hroničnih oboljenja i smanjenju gojaznosti kod odraslsih

D-1-208/19

PREDAVANJE

2

VSLT Radojka Vrcelj
VMS Nadica Ignjatović

Laboratorijsko praćenje antikoagulantne terapije D-1-209/19

 PREDAVANJE

2

Spec.med biohemije Sandra Stošić
VSLT Svetlana Tozev

Laboratorijski nalazi pacijenata
obolelih od sistemskog eritemskog lupusa
D-1-210/19

 PREDAVANJE

 2

Spec.med biohemije Sandra Stošić
VSLT Svetlana Tozev